Prostate mri neurovascular bundle


Patológiai Intézet, 2Radiológiai Klinika, 3Urológiai Klinika, Budapest A radikális prosztatektómia onkológiai szempontból akkor optimális, ha a prosztata és az ondóhólyagok teljes egészében, szabad tumormentes sebészi széllel kerülnek eltávolításra.

A preoperatív diagnosztika egyik alappillére a ma már egyre inkább elterjedt, 12 szövethengert biztosító ún. A preoperatív diagnosztika másik fontos tényezője a modern képalkotás — mely a betegség stádiumának meghatározásához nél- külözhetetlen — amely napjainkban leggyakrabban a multiparametrikus MR-vizsgálat.

A radikális prosztatektómia során eltávolított preparátum patológiai feldolgozása és értékelése az International Society of Urological Pathology ISUP es konszenzuskon- ferenciáján meghatározottak szerint történik. Pozitív sebészi szél előfordulása — az egyre javuló műtéti technikák ellenére — ma sem ritka, a patológus az esetek harmadában diagnosztizálja azt.

Patológiai Intézet, 2 Radiológiai Klinika, 3 Urológiai Klinika, Budapest A radikális prosztatektómia onkológiai szempontból akkor optimális, ha a prosztata és az ondóhólyagok teljes egészében, szabad tumormentes sebészi széllel kerülnek eltávolításra. A preoperatív diagnosztika egyik alappillére a ma már egyre inkább elterjedt, 12 szövethengert biztosító ún. A preoperatív diagnosztika másik fontos tényezője a modern képalkotás mely a betegség stádiumának meghatározásához nélkülözhetetlen amely napjainkban leggyakrabban a multiparametrikus MR-vizsgálat. A radikális prosztatektómia során eltávolított preparátum patológiai feldolgozása és értékelése az International Society of Urological Pathology ISUP es konszenzuskonferenciáján meghatározottak szerint történik. Pozitív sebészi szél előfordulása az egyre javuló műtéti technikák ellenére ma sem ritka, a patológus az esetek harmadában diagnosztizálja azt.

A pozitív sebészi szél fokozza a biokémiai, lokális és szisztémás progresszió kockázatát. A radikális prosztatektómiás preparátum nagyblokkokban pseudo-whole mount történő feldolgozása a radio-patológiai korreláció alapja, mely lehetővé teszi az MR-vizsgálatok minőségbiztosítását, valamint az így szerzett tapasztala- tok a preoperatív képalkotást, mintavételt és diagnosztikát is segíthetik.

Magyar OnkológiaKulcsszavak: radikális prosztatektómia, pozitív sebészi szél, relapszus The optimal oncological result of radical prostatectomy RP is complete removal of the prostate gland and seminal vesicles with negative surgical margins. Preoperative diagnostic biopsies are examined and reported by the pathologist according to standardized rules. Staging of the disease is based on modern preoperative image analysis, prostate mri neurovascular bundle commonly multiparametric MRI.

Pathological assessment and reporting of RP specimens is based on the International Society of Uropathology guidelines prostate mri neurovascular bundle by the Consensus Conference.

ízületi törések javítása

PSM increases the risk of biochemical, local and systemic progression. Pseudo-whole mount assessment of these specimens is the basis for radio-pathological correlation, thus providing quality control for preoperative MRI as well as assisting preoperative image analysis, sampling and diagnostic workup.

Больше вы их не увидите. Мы уже потеряли контакт со звездами, а очень скоро мы уйдем и с планет Солнечной системы.

Significance of positive surgical margin in radical prostatectomy. Hungarian OncologyKeywords: radical prostatectomy, positive surgical margin, relapse Levelezési cím: Dr. Patológiai Intézet, Budapest, Üllői út Az utóbbi években a műtét perioperatív morbiditása bi időben növekedést mutat, az eddig megszokott szextáns jelentős mértékben javult, függetlenül a beavatkozás mód- mintavétel helyett a 12 darabos extended kisminta a leg- jától 1, 2.

Annak ellenére, hogy az angolszász irodalom inkább elterjedt, ezek származási helyének pontos loka- szerint az első radikális prosztatektómiát ben Hugh lizációjával.

A HIFU értékelése a lokalizált prosztata rák kezelésében és a RADIOTERÁPIA UTÁNI MEGÚJULÁSBAN

A meghatározott indikáció során elvégzett Hampton Young végezte perineális feltárásból, a proszta- szaturációs biopszia már helyi érzéstelenítésben végzendő, ta sebészetében Millin szerepe elévülhetetlen, aki átlagosan 23 tartomány: 14—45 szövethengert core ered- ben transz abdomi nális retroperitoneális behatolásból tá- ményez 17, Az optimálisan egyesével, maximum hármasával beágya- ben ugyanezen módszert adaptálta Memmelaar, aki zott core-ok lemetszése több szintben kell történjen, ideális az első radikális retropubikus prosztatektómiát RRP vé- esetben egy középső szintből, későbbi immunhisztokémiai gezte 4.

A prosztata — Daganatos lézió jelenlétének esetén a patológiai leletben Donker és Walsh ben leírt — sebészi prostate mri neurovascular bundle több, kötelezően megadandó adatnak kell szerepelnie. El- köszönhetően 5, 6 lehetővé vált a RRP jelentős módosí- sőként a tumorszövet hisztológiai típusa adenocarcinoma, tása, mely szignifikánsan csökkentette a vérveszteséget, prostate mri neurovascular bundle morfológiájú adenocarcinoma, egyéb daganat ke- a vizelettartási elégtelenséget és a merevedési képtelensé- rüljön megjelölésre.

A továbbiakban a módosított Gleason get 7. Mindezen újításokkal az anatómiai RRP a szerv- grade, a Gleason score, a tumormennyiség megadása elvárt. A tumor mennyiségénél prostate mri neurovascular bundle lehet távolítást, mely Európában széles körben elterjedt, de az venni a daganat által elfoglalt terület százalékát, kiterjedé- Egyesült Államokban mégis nagyon kis számban végez- sét milliméterben az összterülethez, illetve a vizsgált minta ték, feltehetően a módszer technikai nehézségei és a hosz- együttes hosszához képest.

Ugyancsak fontos, hogy hány szú tanulási idő miatt 8. A minimálisan invazív mód- és pontos megjelölés esetén melyik lokalizációból szúrt szer világszerte való elterjedését a da Vinci robot 9 által core-ban mutatkozik daganatos jelenlét Később a nyirok- és vérér-infiltráció, a perineurális terjedés füg- Menon és munkatársai standardizálták a műtéti technikát getlen prognosztikai tényezőa periprosztatikus zsírszö- 9.

ízületi fájdalom kattanással az ízületre

A rendelkezésre álló nagy számú összehasonlító tanul- vet min pT3a és az ondóhólyag min pT3b infiltrációjá- mány a RRP és RALP között nem talált sem onkológiai, nak jelenlétét. Ezzel szemben a high-grade PIN, atípusos sem funkcionális különbséget A prosztatarák modern képalkotó diagnosztikájának és pon- Számos vizsgálat egyértelműen igazolta, hogy radikális tos stádiummeghatározásának alapja napjainkban a mul- prosztataeltávolítás során a pozitív sebészi szél független tiparametrikus MR-vizsgálat.

Az eljárás szenzitivitása prosz- prediktora a biokémiai kiújulásnak BCR A vizsgálat során T1- és T2-súlyozott mé- 14sőt a sebészi szél helye is befolyással bír a BCR-re A daganatspecifikus túlélés tekintetében a kü- pasztalt radiológusok prostate mri neurovascular bundle Axiális síkú T2-jellegű mérés, a környező magas jelin- se és a prosztataállomány, valamint a vesicula seminalisok tenzitású ép perifériás állományhoz képest csökkent jelintenzi- közti tér kitöltöttsége, ez utóbbi legjobban a szagittális irá- tású perifériás tumor ábrázolódik tokra terjedéssel nyú képeken detektálható A prosztatarák staging vizsgálatában újabb képalkotó mód- szerként a multiparametrikus eljárások részeként alkalmazott dinamikus kontrasztanyagos vizsgálatok DCE-MRI igen jó eredményeket mutatnak.

[Significance of positive surgical margin in radical prostatectomy]

A prostate mri neurovascular bundle során, köszönhe- tően a malignus tumorokra jellemző neoangiogenezisnek, a következetes elégtelen érfalképződésnek és fokozott permeabilitásnak, gyors kontrasztanyag-halmozást látunk a léziókban. Az elváltozásokból a felvett kontrasztanyag le- adása is gyorsan megtörténik wash-out.

A kontraszthalmo- zás dinamikai jellemzői a legkifejezettebben a magas grádusú 2. Az MR-vizsgálat előnyei közt említendő a noninvazivitás: az, hogy nem ionizáló sugárzáson alapul a képalkotás, és álta- la kiváló szöveti és képi felbontás biztosított.

Indikációja első- sorban a közepes és magas kockázatú betegek esetében egyér- telmű, ahol az MR által meghatározható a pontos lokalizáció, a daganat kiterjedése, beleértve az esetleges extraprosztatikus infiltrációt is, valamint a nyirokcsomó-érintettség és a vesi- c d cula seminalisokra való terjedés, amely alapvető fontosságú a további terápiás eljárás megtervezésében 24, Az úgynevezett anatómiai MR-képek hagyományos T1 és T2 mérések közül a T2 mérések lehetnek alkalma- sak az extraprosztatikus terjedés megítélésére.

Тем самым мы поддерживаем неразрывность и обновление, обладаем бессмертием - но не застоем. Я знаю, чему ты удивляешься, Элвин.

Az igen változatos statiszti- kai eredmények az eltérő, időközben fejlődő vizsgálati tech- nikák diverzitásából és a vizsgálatot végzők különböző fokú e ilyen irányú képzettségéből származhatnak 26— T2 jellegű képeken a tokra terjedés csökkent jelintenzi- tású perifériás lézióként mutatkozik, mely az igen alacsony jelintenzitású prosztatatokot nem respektálja, annak kon- túrját megszakítja 31 1.

A tumor a vesicula seminalisokban is alacsony jelinten- zitású területként jelenik meg, a normális girlandszerű ar- chitektúrát felbontva. A tumoros invázió jele lehet még az alacsony jelintenzitású ductus ejaculatoriusok kiszélesedé- © Professional Publishing Hungary Pozitív sebészi szél radikális prosztatektómiánál 3.

A pozitív sebészi szél jelentősége radikális prosztatektómia esetén - PDF Free Download

Emelkedett kolinszint és csökkent citrátszint a tumo- ábra. Az ondóhólyagok hosszanti vagy haránt metszésla- ros szöveteknek megfelelően spektroszkópiás méréssel pokkal szintén egészben beágyazandók. Költséghatékony- sági szempontok alapján ugyanakkor el lehet tekinteni a teljes beágyazástól pl. A radikális prosztatektómiás preparátum makroszkó- pos feldolgozása.

A prosztata 4 kvadránsának reszekciós fel- színeit 4 különböző szín jelöli. A basis és az apex szagittális szeletekben, egészben, míg a közbülső területek nagy blok- kokban, egészben, horizontális metszetekben kerülnek be- tumorok esetében ábrázolódnak A tumorok a környező ágyazásra ép parenchymához képest kontrasztanyag adását követően a prostate mri neurovascular bundle jelintenzitású területként jelennek meg az alapve- tően T1-súlyozott képeken 2.

További MR-vizsgálati módszerként az MR-spektrosz- radonfürdők artrózis kezelésére is jelentős szerepet játszik a prosztatarák stádiumának meghatározásában, különösen a kevésbé tapasztalt vizsgá- lók hatékonyságát emelheti jelentősen a közepes és magas kockázatú betegek esetében A mért metabolitszintek változása alapján következtethetünk a tumoros elváltozásra, amennyiben a kolinszint emelkedése és a citrátszint csök- kenése jellemző a tumoros szövetekre az ép állományhoz viszonyítva.

A mérések T2-súlyo- zott képekkel való fuzionálása során a tokon túli terjedés prostate mri neurovascular bundle metabolitszint-változásokkal erősíthető meg 3. Mivel a prosztatarák mak- roszkóposan igen bizonytalanul lokalizálható, az ajánlások szerint a készítmények teljes beágyazása célszerű.

A prosz- tatát kvadránsokra felosztva és négy különböző színnel be- festve a horizontális szeletelés jó áttekinthetőséget biztosít, a reszekciós felszínek teljes vizsgálatát mindamellett a csú- csi és a bazális szeletek szagittális felvágása teszi lehetővé 4. M a g y a r O n k o l ó g i a 5 8 : 2 0 4 —2 1 0, 2 0 1 4 Madaras és mtsai standard indítási és leletezési protokollt kell kialakítani, vonatkozó információt: a prosztata poszterolaterális felszí- és az osztály dolgozóinak azonos elvek alapján kell a lele- nén látott sebészi szél érintettsége mely az ún.

Amennyiben a tumor mennyisége technika mellett fordul elő nagyobb százalékban mellett je- klinikailag irrelevánsnak tűnik, prostate mri neurovascular bundle is említést kell tenni lentkezik gyakrabban progresszió. Az érintett szél kiterjedé- a leletben.

A patológiai leletnek az 1. PSM előfordulásához hasonlóan az extraprosztatikus A sebészi technika rohamos fejlődésének ellenére a pozitív tumorterjedés is rossz prognózist jósol, ám közel sincs sebészi szél jelenléte a radikális prosztatektómia során eltá- akkora prediktív értéke, mint a sebészi szél státuszának. Gyakran ta és számbavétele terápiás döntés meghozatalakor.

kék térd kezelés

A radikális prosztatektómiás preparátum patológiai tumorprogresszió pozitív sebészi szél mellett, mint negatív leletének információtartalma szél esetén. A sebészi széleket elérő tumorszövet inadek- Vesicula seminalis-iniltráció van-e? Csupán a vesicula seminalis vát daganateltávolításra utal, a nemzetközi szakvélemény extraprosztatikus részének iniltrációja minősül annak.

Előrehaladott körülmények mellett, mint TNM a hét feletti Gleason score, a vesicula seminalis inváziója T2 substage meghatározás opcionális vagy nyirokcsomóáttét esetén, a PSM semmilyen prognosz- T3a-nak tekinthető a daganat, ha a poszterior és a poszterolaterális területen tikai értékkel nem rendelkezik 43, A prosztatára korlátozott, tehát a szerven túl nem terjedő Reszekciós szél érintett-e, ha igen, milyen lokalizációban jobb vagy bal oldal, daganat esetében a prosztatatok megsértésével iatrogén poszterior, poszterolaterális, laterális, elülső, apex, középső rész vagy bázis, ill.

PSM keletkezik A iatrogén jelző egyben arra is utal, hólyagnyakés az érintett terület hossza mm-ben hogy szélesebb disszekcióval a pozitív szél elkerülhető lett Egyelőre nem szükséges a pozitív reszekciós szélben megállapítható Gleason volna. Ezen túl, a po- Nyirokér-invázió jelenléte zitív sebészi szél lehet fokális kiterjedésű csak egy helyen, és legfeljebb két metszeten megfigyelhetővagy extenzív Az érintett — ám Tercier Gleason-mintázat prostate mri neurovascular bundle van és lényeges különálló — sebészi szélszakaszok száma szintén fontos in- Extraprosztatikus terjedés mennyisége formáció, ám számottevő jelentőséggel nem rendelkezik.

A PSM lokalizációja is hordoz magában tumorprogresszióra Nagyobb véna inváziójának jelenléte © Professional Publishing Hungary Pozitív sebészi szél radikális prosztatektómiánál túrját mikroszkóppal vizsgálva amennyiben sértetlen, prostate mri neurovascular bundle 6.

Oelrich TM. The urethral sphincter muscle in the male. Am J Anat a szél ép pozitív vagy negatív sebészi szélt látunk. Ameny- —, 7. Impotence following radical prostatectomy: in- nyiben a szél deformálódott, és ez feltehetően nem az operá- sight into etiology and prevention.

J Urol —, ció folytán történt károsodásból adódik, extraprosztatikus 8. Guillonneau B, Vallancien G. Laparoscopic radical prostatectomy: ini- tumorterjedést látunk Prostate A szerv vongálása közben fals sebészi szélek alakulhat- —75, 9.

  • Озеро лежало перед ними, совсем рядом, и вот уже они стали у самой кромки воды, волны плескались у их ног.

J Urol —, hoz vezetve Törések és termikus sérülések is fals nega- Binder J, Kramer W. Robotically-assisted laparoscopic radical prosta- tív, illetve pozitív szélt eredményezhetnek. BJU Int —, Evolution of robot-assisted radical prostatec- tomy. Cancer progression and survival rates following anatomical radical retropubic prostatectomy in 3, con- A prosztatadaganatos betegek preoperatív kivizsgálá- secutive patients: long-term results.

J Urol —, sa során alkalmazott MR-vizsgálat minőség-ellenőrzését Prognostic significance a radiopatológiai korreláció megállapításával már számos of positive surgical margins in radical prostatectomy specimens.

J Urol —, országban széles körben végzik, és hazánkban is egyre An evaluation of the de- gyakrabban kerül erre sor 48— J Urol —26, rel való meghatározásának összehasonlítása egyszerű.

Az Site of positive surgical margins in- fluences biochemical recurrence after radical prostatectomy. BJU Int eltávolított prosztatából — az apex és hólyagalap kivételével —, — a korábban már ismertetett nagyblokk technikával prostate mri neurovascular bundle Moul JW. Post-radical prostatectomy management options for positive metszeteken a daganatot a patológus szakorvos körülrajzolja.

Urol Oncol —96, A metszet digitalizálása után — a különböző anatómiai struk- Optimization of ini- túrák segítségével — az in vivo készült multiparametrikus tial prostate biopsy in clinical practice: sampling, labeling and specimen processing. J Urol —, MR-képek összehasonlíthatók az ún. Shah R, Zhou M. Gibbs és munkatársai által végzett vizsgálat alapján az Chapter Springer, Berlin, Heidelbergpp.

Pesquisa | Portal Regional da BVS

Am J Surg Pathol —, relaxációs idő jól korrelálnak a digitalizált metszeteken Recommendations for morfometriai vizsgálattal meghatározott cellularitással. Hum Pathol —, A sejtdúsabb prostate mri neurovascular bundle magasabb Gleason score értékkel is Biology of breast cancer rendelkeznek, mely fontos prognosztikus faktor Cancer Biol Ther —9, Multiparametric 3T prostate mag- A radiopatológiai korreláció megállapításának a mi- netic resonance imaging to detect cancer: histopathological correlation nőség-ellenőrzés mellett egyéb jelentősége is van.

Az MR- using prostatectomy specimens processed in customized magnetic reso- képek és a szövettani metszetek összehasonlítása során nance imaging based molds. J Urol —, gyűjtött tapasztalatok alapján javulhat az MR-vezérelt biop- Usefulness of diffusion- sziás mintavételek találati aránya.

  • Что это ты теперь задумал.

Choi S. The role of magnetic resonance imaging in the detection of 1. Hammad FT. Radical prostatectomy. Ann N Y Acad Sci —, prostate cancer. J Urol —, Impact of preop- 2. Patterns of care for radical erative endorectal MRI stage classification on neurovascular bundle spar- prostatectomy in the United States from to J Urol — ing aggressiveness and the radical prostatectomy positive margin rate.